P.g.a. INGA eller BRISTFÄLLIGA svar på vår skrivelse 081107. Vi vill nu att du, som ansvarsfull politiker och beslutsfattare, svarar brevledes eller mailar tillbaks Din ståndpunkt och åsikt med motivering på nedanstående 17 punkter.


Alltså vad är Ditt svar till oss på följande frågor?

1. Vi anser att de avloppsförhållanden, som är godkända av Kristianstad kommun, för vårt sommarboende längs kusten i Kristianstads kommun skall fortsätta tillåtas användas. Detta så länge ingen påvisbart försämrad miljö föreligger som åstadkommits p.g.a. vårt sommarboende, vilket även mätningar vid Revhaken visat.

2. • Med dagens marginella miljöpåverkan med befintliga avloppsanläggningar i de huvudsakligen kustnära sommarstugor som används cirka 4-8 veckor på sommaren kan det inte vara befogat med så stora investeringskostnader för en utbyggnad av ett kommunalt avloppsnät med dessa små mängder avlopp?

3. • Allt avlopp skall dessutom pumpas in till Kristianstad och sedan koncentrerat på en punkt belasta vårt berömda biosfärområde Hammarsjön, som redan nu inte mår så väl. Vad säger miljökonsekvensanalysen om denna ytterligare belastning på biosvärområdet, som vad vi förstår måste göras?

4. • Det finns ingen plan för kustorterna med många sommarhus för Fårabäck, Landön, Tosteberga? På vilket sätt är dessa områden mindre miljöfarliga eller gäller olika regler i samma kommun?

5. • Vilken hänsyn tas till alla utdikade kustnära åkrar? Vad innebär allt läckage från de kustnära åkrarna och miljöbelastningen från alla kustnära djuruppfödare och kustnära Hästgårdar eller kommer det begränsningar i dessa verksamheter eller kan dessa verksamheter fortsätta, då vi sommarboende är en STOR miljöfara? Skall detta också avloppsrenas i Kristianstad? Detta jämfört med de kustnära sommarstugorna, som används ca. 2 månader per år?

6. • Kan det ses som politiskt ansvarsfullt, att ytterligare exploatera kustnära områden i Kristianstads kommuns låglänta kust under 2-3 meters höjdkurvan med ökade byggrätter och att nya områden planläggs för byggnation i dessa låglänta kustområden, när det på sikt kommer det att bli problem p.g.a. höjning av havsnivån i dessa områden p.g.a. klimatförändring? Detta i synnerhet, när ingen konkret lösning finns för att komma till rätta med stranderosionen, som redan idag är ett stort miljöproblem.

7. • Är det måhända denna exploatering av kusten dessutom med tomter med utökade byggrätter och fast boende, som påtvingar oss fritidsboende som nu njuter några veckor vid kusten? Återigen vi är också mycket rädda att sommarstugkaraktären försvinner från dessa områden med sommarstugor genom ytterligare ökade byggrätter längs vår kust.

8. • Vore det inte lika eller mer MILJÖVÄNLIGT att förskriva Svanemärkta och Miljömärkta produkter såsom fosfat fria tvätt- och diskmedel, vilket även skulle avlasta den negativa miljöbelastningen av vår natur redan vid källan.

9. • Vad är egentligen problemet? Problemet är permanentboende (ca 5-10 %) med vattentoalett i områden med fritidshus. De som har fritidshus (90-95 %) nyttjar sommarstugan 4-8 veckor per år.
Lösningen borde därmed vara att de permanentboende (mantalsskrivna på huset) med vattentoalett tvångsansluts till vatten och avlopp men ej fritidsboende.
Det är synnerligen viktigt för oss över tolvhundra kustnära sommarstugeägare m.a.o. något tusental personer hur Du ställer Dig i denna fråga.

10. • Kristianstads Kommun Tjänsteutlåtande 070307 : ”Kostnaden för anslutning är låg i förhållande till fastighetspriserna och fastigheterna kommer att få en god värdestegring vid anslutning,….” Citat från Kristianstads kommun 081015: "I samband med att kommunalt va införs kommer även en möjlighet att bygga ut till 140 eller 200 m2 att uppstå om stadsbyggnadskontorets plan fullföljs. Det är kanske inte något som varje fastighetsägare själva funderar på att göra, men kommer ändå att öka värdet på fastigheten den dagen man eventuellt kommer att avyttra densamma." Citat från Kristianstads kommun 081015: "Det ökade permanentboende kommer i förlängningen även att innebära att mera infrastruktur i form av skolor/dagis/affärer/sjukvård kommer att byggas längs kusten. Då kommer det inte längre att fungera med enskilda avlopp. Långsiktigt kommer även kommunalt va att vara billigare"

11. Vad har dessa uttalande med MILJÖN att göra? En värdestegring säger dessutom inget om fastighetsägarens ekonomiska situation eller betalningsförmåga. Det var ju ett av skälen till Alliansregeringens förändring av fastighetsskatten.

12. • Vi kan inte se dessa tvingande regler med kommunalt avlopp för sommarboende i fritidshusområden stämmer med § 6 i Lagen om allmänna vattentjänster. Vilket skydd för hälsan eller miljön är påvisbar idag eller behövs för ett tvingade till kommunalt avlopp för oss sommarboende idag? Vilka konkreta hälsorisker eller miljörisker går att påvisa idag?

13. Vi sommarstugeägare anser, att en miljökonsekvens analys skall utföras, som tar hänsyn till alla och även de som vistas någon månad i sommarstuga per år och vilken miljöpåverkan detta medför och sammanvägs med kostnaden med tvingande kommunalt avlopp, innan beslut fattas i tvångsanslutning till kommunalt avlopp för de kustnära sommarstugorna.

14. Skyddsåtgärder och krav ska vara rimliga när miljönyttan jämförs med kostnaderna för åtgärderna. Vore det inte bättre att kraftsamla resurser och investera och koncentrera sig i Kristianstad MED EN LÄCKANDE SOPTIPP, som förstör både grundvattnet, där nya vattentäkter måste etableras p.g.a. detta läckage och med samma läckage utsätts vårt fina omtalade biosfärområde för en stor negativ miljöbelastning?

15. Många av de befintliga sommarstugeägarnas hus längs kusten är av enkel beskaffenhet och av mindre storlek byggda på 40-50-talet. Många av dessa sommarstugor används av pensionärer med vanlig pension, som bebott stugorna alltsedan 40-talet.
Är miljönyttan så stor, att en motivering finns att tvångsansluta dessa stugor till kommunalt avlopp för dessa sommarveckor?

16. Kan det anses ansvarsfullt, att under rådande lågkonjunktur den lägsta sedan 30-talet, att ytterligare belasta sommarstugeägare med ytterligare en mycket stor privatekonomisk belastning genom tvångsanslutning till kommunalt avlopp för 4-8 veckors sommarboende längs kusten i Kristianstads kommun? För många sommarhusägare kommer en tvångsanslutning till kommunalt avlopp, att innebära en mycket tung ekonomisk belastning för några veckors rekreation och sommarboende vid kusten.

17. Vad blir totalkostnaden för alla sommarboende längs vår kust och vattendrag i Kristianstads kommun med detta påtvingande med kommunalt avlopp för någon månads sommarboende? Står dessa kostnader i paritet med miljönyttan?
Vi i nätverket för de sommarboende i Kristianstads kommun, vädjar samtidigt att inga vidare tvingande beslut fattas i Kristianstads kommun vad gäller obligatoriskt kommunalt avlopp för fritidshus längs kusten, innan frågan närmare utretts, miljökonsekvensanalys genomförts och miljönyttan vägts mot kostnaden för de fritidsboende. För oss fritidsboende innebär kommunalt avlopp en mycket tung ekonomisk belastning för några sommarveckors sommarboende.

Återigen! Vi ser fortfarande fram emot skriftliga ansvarsfulla svar. Ovanstående frågor sändes personligen till ca. 60 politiker i Kristianstads kommun 081107 och vi bad om deras konkreta personliga uppfattning på dessa frågor.

En del svar i allmänna ordalag har kommit.

INGET svar på ovanstående punkter har någon politiker delgett sina väljare!!
Vi kustbor ville, att varje ansvarfull politiker skulle delge sitt personliga svar, åsikt och uppfattning i denna viktiga avloppsfråga för oss sommarboende i Kristianstads kommun, eftersom det är MYCKET stor ekonomisk betydelse för oss.

OBS Det är aldrig för sent att svara!!