Medborgarförslag inlämnt till Kristianstads kommun nov. 2008:

Jag/vi anser att de avloppsförhållanden, som är godkända av Kristianstad kommun, för vårt sommarboende längs kusten i Kristianstads kommun skall fortsätta att gälla. Detta så länge ingen påvisbart försämrad miljö föreligger och åstadkommits p.g.a. vårt sommarboende. Vad säger miljökonsekvensanalysen, som måste utföras innan beslut fattas i avloppsfrågor för kustnära sommarstugor?

Jag/vi sommarstugeägare kräver att en miljökonsekvens analys utförs innan beslut fattas i avloppsfrågan för kustnära sommarstugor.
Jag/vi anser att de avloppsförhållanden, som är godkända av Kristianstad kommun, för vårt sommarboende längs kusten i Kristianstads kommun skall fortsätta att gälla. Detta så länge ingen påvisbart försämrad miljö föreligger och åstadkommits p.g.a. vårt sommarboende. Vad säger miljökonsekvensanalysen?
Angående inkoppling av kommunalt avlopp till de kustnära sommarstugorna i Kristianstad kommun är mitt förslag, att befintliga godkända avloppsanläggningar i sommarstugor längs kusten i Kristianstads kommun skall även framöver få brukas, då anslutningskostnaderna INTE står i relation till miljönyttan med 4-8 veckors sommarboende. Detta så länge man inte är mantalsskriven på sin sommarstugeadress. Skyddsåtgärder och krav ska vara rimliga när miljönyttan jämförs med kostnaderna för åtgärderna. Vad säger miljökonsekvensanalysen om sommarstugornas miljöpåverkan?
Här följer några allmängiltiga motiveringar till mitt förslag, som gäller alla sommarstugeägare längs kusten i vår kommun:
• Med dagens marginella miljöpåverkan med befintliga avloppsanläggningar i de huvudsakligen kustnära sommarstugor som används cirka 4-8 veckor på sommaren kan det inte vara befogat med så stora investeringskostnader för en utbyggnad av ett kommunalt avloppsnät med dessa små mängder avlopp.

• Allt avlopp skall pumpas in till Kristianstad och sedan koncentrerat på en punkt belasta vårt berömda biosfärområde Hammarsjön. Vad säger miljökonsekvensanalysen om denna ytterligare belastning på biosvärområdet?

• Vilken är planen till alla utdikade kustnära åkrar? Vad innebär allt läckage från de kustnära åkrarna och miljöbelastningen från alla kustnära djurhållande lantbruk och kustnära hästgårdar eller kommer det begränsningar i dessa verksamheter? Skall detta också avloppsrenas i Kristianstad? Denna miljöbelastning bör vägas mot med de kustnära sommarstugorna, som används högst 2 månader per år?

• Vad är planen för Tosteberga, Landön och Fårabäck?

• Miljön som berör oss alla precis som skola, åldringsvård får vi alla solidariskt dela på, om kostnaderna anses som rimliga till den miljönytta vi får ut av dessa investeringar.

• Vore det inte enklare och lika miljövänligt att kräva användandet av Svanemärkta och Miljömärkta tvättmedel än denna kostnad för många sommarstugeägare på många hundra miljoner kronor? Vore det inte betydligt eller lika MILJÖVÄNLIGT att förskriva, att använda fosfat fria tvätt- och diskmedel, vilket även skulle avlasta negativa miljöbelastningen av vår natur vid källan än att ytterliggare belasta vårt naturaintresse biosfärområdet VATTENRIKET!

• Vad är egentligen problemet? Problemet är permanentboende(ca 5-10%) med vattentoalett i områden med fritidshus. De som har fritidshus(90-95%) nyttjar sommarstugan 4-8 veckor per år. Lösningen borde därmed vara att de permanentboende (mantalsskrivna på huset) med vattentoalett tvångsansluts till vatten och avlopp. Fritidsboende ansluts på frivillig basis.

• Kan det dessutom anses ansvarsfullt, att under rådande lågkonjunktur den lägsta sedan 30-talet, att ytterligare belasta sommarstugeägare med ytterligare en mycket stor privatekonomisk belastning genom tvångsanslutning till kommunalt avlopp för 4-8 veckors sommarboende längs kusten i Kristianstads kommun?

Kan det ses som politiskt ansvarsfullt, att på detta sätt ytterligare exploatera kustnära områden i Kristianstads kommuns låglänta kust under 2-3 meters höjdkurvan med ökade byggrätter för permanent boende och med att nya områden planläggs för byggnation i dessa låglänta kustområden, som också borde vara allmängiltigt för hela Sverige, när det samtidigt sägs, att på sikt kommer det att bli problem t.ex. höjning havsnivån i dessa områden p.g.a. klimatförändring? Detta i synnerhet, när ingen konkret lösning för att komma till rätta med stranderosionen, som idag är ett stort konkret miljöproblem.

Vår syn på detta stärks genom Dagens Eko 081022 säger Nikolaj Tolstoy, enhetschef på Boverket. "Men enligt Nikolaj Tolstoy är det viktigaste egentligen inte hur vi bygger utan var vi bygger. Boverket tar just nu på uppdrag av regeringen fram information till framförallt kustkommunerna om hur de ska utforma sina översiktsplaner för att undvika framtida problem.
– Var vi bygger är oerhört viktigt beroende på dessa höjningar av vattennivåerna som kommer att vara i hav, sjöar och vattendrag och likadant är det med skredriskerna, säger Nikolaj Tolstoy."

• Är det måhända denna exploatering av den låglänta kusten dessutom med tomter med utökade byggrätter och fast boende, som påtvingar fritidsboende kommunalt avlopp?

Jag/vi kan inte se dessa tvingande regler med kommunaltavlopp för sommarboende i fritidshusområden stämmer med § 6 i Lagen om allmänna vattentjänster. Vilket skydd för hälsan eller miljön är påvisbar idag eller behövs för ett tvingade till kommunalt avlopp för oss sommarboende idag? Vilka konkreta hälsorisker eller miljörisker går att påvisa idag?

Jag/vi sommarstugeägare anser, att en miljökonsekvens analys måste utförs, som tar hänsyn till alla typer av boende även fritidsboende, som vistas någon månad i sommarstuga per år och vilken miljöpåverkan detta medför och sammanvägs med kostnaden med tvingande kommunalt avlopp, innan beslut fattas i tvångsanslutning till kommunalt avlopp.
Skyddsåtgärder och krav ska vara rimliga när miljönyttan jämförs med kostnaderna för åtgärderna.

Avslutningsvis vill jag/vi framhålla att många av de befintliga sommarstugeägarnas hus längs kusten är av enkel beskaffenhet och av mindre storlek byggda på 40-50-talet. Många av dessa sommarstugor används av pensionärer, som bebott stugorna alltsedan 40-talet.

Är miljönyttan så stor, att en motivering finns att tvångsansluta dessa stugor till kommunalt avlopp för dessa sommarveckor?
Kan det anses ansvarsfullt, att under rådande lågkonjunktur den lägsta sedan 30-talet, att ytterligare belasta sommarstugeägare med ytterligare en mycket stor privatekonomisk belastning genom tvångsanslutning till kommunalt avlopp för 4-8 veckors sommarboende längs kusten i Kristianstads kommun och alla andra sommarboende längs Sveriges kust?

För många sommarhusägare kommer en tvångsanslutning till kommunalt avlopp, att innebära en mycket tung ekonomisk belastning för några veckors rekreation och sommarboende vid kusten.