Orimliga Avlopp för Sommarstugor????
i Kristianstad kommun !

Miljömedvetet nätverk som anser resurser skall användas till största möjliga MILJÖNYTTA
.
Detta anser vi EJ uppnås med PÅTVINGAT kommunalt avlopp för 4-8 veckors sommarboende.
Skyddsåtgärder och krav ska vara rimliga när miljönyttan jämförs med kostnaderna för åtgärderna.
 

Nätverk i samverkan.

Nätverket består av sommarboende längs kusten i Kristianstads kommun, vars oro vi försöker fånga upp.

Alla är välkomna att höra av sig.

Alla är välkomna att göra samma sak på ett tydligare sätt värna om de sommarboendes bästa.

Fler organisationer och föreningar.


I Kristianstads kommun har alla ledamöter i Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden, Miljönämnden, Tekniska nämnden tillskrivits i avloppsfrågan 081107 samt de Politiska partierna i Kristianstad.
 
Klicka här >> Skrivelse

P.g.a. Otydliga eller inga svar upprepar vi frågorna i punktform(17 punkter).
Klicka här
>> Frågor i punktform

OBS!
Det kom aldrig något svar!!!

Boverket,
Miljödepartementet,
Naturvårdsverket och
Länsstyrelsen
har tillskrivits 081103 i avloppsfrågan.

Bifogade text från besvikna och förargade "sommar"-kustbor, som ville få Kristianstads politikers svar i Kristianstadsbladet.

Klicka här >> Insändare

OBS !! Fram tills nu har ingen POLITIKER svarat och delget sin syn på avloppsfrågan för alla sommarstugägare genom ett offentligt svar i Kristianstadsbladet!!


Nedan citat från oroliga sommarboende, som kommit till VA-nätverket.

" Kan det ses som politiskt ansvarsfullt, att på detta sätt försöka ytterligare exploatera och med ökade byggrätter i de låglänta kustområden i Kristianstads kommun, när det samtidigt sägs, att på sikt kommer det att bli problem t.ex. höjning havsnivån i dessa områden p.g.a. klimatförändring? Detta i synnerhet, när ingen konkret lösning för att komma till rätta med stranderosionen, som är ett konkret miljöproblem."

Här bekräftas våra farhågor.

" Är det måhända denna exploatering av kusten dessutom med tomter med utökade byggrätter och fast boende, som påtvingar oss som nu njuter några veckor vid kusten?"
"Alla kommuner var för sig har gjort och gör fortfarande liknande s.k. ”bottom-up” kalkyler som leder till orimlig totalsiffra för Sverige. Och varför skulle folk bosätta sig permanent i Åhus och pendla till arbetet i Malmö och Stockholm med Kristianstads kommunikationer? En nedläggningshotad flygplats! Det finns ju kustnära bostäder på närmare håll."
"På mycket små tomter byggs jättelika villor, ett trist storstadsfenomen som inte passar i Åhus. Områden håller på att förstöras och blir inte till glädje för någon, varken gamla eller nya invånare. Skall sommarstugekaraktären skall få finnas kvar? "

"Min stuga har inte plats för någon toalett och jag har inte möjlighet att bygga om. Stugan utnyttjas 3-4 sommarveckor och det kan inte orsaka någon stor miljöolägenhet "

"Vad är egentligen problemet? Problemet är permanentboende med vattentoalett i områden med fritidshus. De som har fritidshus nyttjar huset 4-8 veckor per år. Lösningen borde därmed vara att de permanentboende med vattentoalett tvångsansluts till vatten och avlopp men ej fritidsboende."

"Orättvist och hutlöst - en katastrof för ekonomin.
Emotser tacksamt en förklaring
Orolig sommargäst "
"Jag anser att det framlagda programmet bör avvisas och omarbetas och en miljökonsekvensutredning genomföras"

"I stället för att ”trakassera” fritidsboende borde Kommunens politiker värna om fritidsboende och turismen. Dessa grupper ”blåser liv” i Regionen under den varma årstiden och är då stora konsumenter i handeln, restauranger etc. "

" Vilken åsikt tas till alla utdikade kustnära åkrar? Vad innebär allt läckage från de kustnära åkrarna och miljöbelastningen från alla kustnära djuruppfödare och kustnära Hästgårdar eller kommer det begränsningar i dessa verksamheter eller kan dessa verksamheter fortsätta, då vi sommarboende är en STOR miljöfara? Skall detta också avloppsrenas i Kristianstad? Detta jämfört med de kustnära sommarstugorna, som används ca. 2 månader per år?"
"Skyddsåtgärder och krav ska vara rimliga när miljönyttan jämförs med kostnaderna för åtgärderna. Vore det inte bättre att kraftsamla och investera och koncentrera sig i Kristianstad MED EN LÄCKANDE SOPTIPP, som förstör både grundvatten, där nya vattentäkter måste etableras p.g.a. detta läckage och med samma läckage sätt utsätts vårt fina biosfärområde? "

Kristianstadsbladet

070222
Miljonöverskott i budgeten kan ge oförändrad va-taxa.

080117
Utbyggt komunalt avlopp i Östra Sand inte befogat.

080130
Miljön i Östra Sand Enskilda avlopp stort problem.

080905
Stugägare har inte råd att betala avlopp.

080905
Carlqvist tillbakavisar anklagelser.

080906
Verkar vara VA-diskriminering.

080907
VA-beslut skjuts upp.

080913
Var står politikern?

080919
Detaljplanen för Tommarp stoppad.

080925
Jäv king nybygget vid Tommarps gård avfärdas

080927
Demokrti - för vem?

081004
Många vill bygga utmed kusten.

OBS Ny VA-taxa beslutades 081014 i komunalfullmäktige.

Kostnader - Miljönytta

Nya VA-taxa med över 50% höjning av anslutningsavgiften.

Var tillåts en så stor höjning i samhället?

 

 

 

 

 


1290 stugor

kommunalt avlopp m. Särtaxa
+
Egna inst. kostn.

X
130.000:-
=

ca. 180.000.000:-
Skall
Sommarstugeägare
tvingas
SÄLJA ????

Kan det dessutom anses ansvarsfullt, att under rådande lågkonjunktur den lägsta sedan 30-talet, att ytterligare belasta sommarstugeägare med en mycket stor privatekonomisk belastning?

Genom tvångsanslutning till kommunalt avlopp för 4-8 veckors sommarboende längs kusten i Kristianstads kommun?

På grund av detta "tvångsavlopp" behöva skuldsätta sig.

Det senaste i Kristianstadsbladet i avloppsfrågan:

Oklart med kostnad för
tvångsanslutning till VA.

 

I artikeln nämns bl.a. något om beslutsunderlaget bl.a. om en presentation, som säger att sommarstugorna längs kusten släpper ut lika mycket fosfor på åtta veckor som hela Kristianstad kommun gör på ett år.

Den presentationen borde visas offentligt t.ex. på kommunens hemsida för en kritisk granskning.

Inlämnat Medborgarförslag i Nov -08


O.B.S !!!

Dagens Eko 081022 säger Nikolaj Tolstoy, enhetschef på Boverket. "Men enligt Nikolaj Tolstoy är det viktigaste egentligen inte hur vi bygger utan var vi bygger. Boverket tar just nu på uppdrag av regeringen fram information till framförallt kustkommunerna om hur de ska utforma sina översiktsplaner för att undvika framtida problem.

– Var vi bygger är oerhört viktigt beroende på dessa höjningar av vattennivåerna som kommer att vara i hav, sjöar och vattendrag och likadant är det med skredriskerna, säger Nikolaj Tolstoy.


Sveriges Radio 080815
klicka >> Större villor oroar stugägare

Sveriges Radio 081103:
Varnar för havsnära bostäder

"Länsstyrelsen i Skåne oroas över att det byggs för många bostäder för nära vattnet. På sikt kommer havsnivån att stiga kraftigt och därför kommer nu myndigheten diskutera alternativa placeringar på bostäder med kommunerna."
(SR Malmö)


Nu senast kunde vi läsa i Kristianstadsbladet 081029:

Nya tomter i skuggan av krisen

”Eftersom kustplanen blivit klar kan ärenden som legat på vänt i över tre år plockas upp. Därför var Yngsjö väl representerat vid veckans möte med byggnadsnämnden. Det rör enstaka villor, villakvarter och områden med flera fritidshus. En förfrågan om ett område strax öster om väg 118 ska upp till kommunstyrelsen får råd, liksom en förfrågan som rör ett område öster om Lillesjös väg eftersom det ligger under byggränsen på tre meter över havet.

Är det måhända denna exploatering av kusten dessutom med tomter med utökade byggrätter och fast boende, som påtvingar oss fritidsboende som nu njuter några veckor vid kusten?


Lämna din åsikt om

TVÅNGSANSLUTNING

av avlopp till
sommarstugor

som medborgarförslag.

Blankett Meborgarförslag Krsd. kommun >>

Medborgarförslag Kristianstad kommun

 

Var står politikerna i Kristianstad?

Det är aldrig för sent att svara!

• Skyddsåtgärder och krav ska vara rimliga när miljönyttan jämförs med kostnaderna för åtgärderna. Vore det inte bättre att kraftsamla resurser och investera och koncentrera sig i Kristianstad MED EN LÄCKANDE SOPTIPP, som förstör både grundvattnet, där nya vattentäkter måste etableras p.g.a. detta läckage och med samma läckage utsätts vårt fina omtalade biosfärområde för en stor negativ miljöbelastning?

• Med dagens marginella miljöpåverkan med befintliga avloppsanläggningar i de huvudsakligen kustnära sommarstugor som används cirka fem veckor på sommaren kan det inte vara befogat med så stora investeringskostnader för en utbyggnad av ett kommunalt avloppsnät med dessa små mängder avlopp, när allt avlopp dessutom skall pumpas in till Kristianstad och sedan koncentrerat på en punkt belasta vårt berömda biosfärområde Hammarsjön, som redan nu inte mår så väl.

• Vad säger miljökonsekvensanalysen om denna ytterligare belastning på biosvärområdet, som vad vi förstår måste göras?

• Vad är planen för Fårabäck, Landön och Tosteberga?

• Vilken ställning tas till alla utdikade kustnära åkrar? Skall detta vatten också avloppsrenas i Kristianstad?

• Kan det ses som politiskt ansvarsfullt, att på detta sätt försöka ytterligare exploatera och med ökade byggrätter i de låglänta kustområden i Kristianstads kommun, när man samtidigt säger att på sikt kommer det att bli problem t.ex. höjning havsnivån i dessa områden p.g.a. klimatförändring?

• Är det måhända denna exploatering av kusten dessutom med tomter med utökade byggrätter och fast boende, som påtvingar oss som nu njuter några veckor vid kusten.

• Vi kan inte se dessa tvingande regler med kommunalt avlopp för sommarboende i fritidshusområden stämmer med § 6 i Lagen om allmänna vattentjänster. Vilket skydd för hälsan eller miljön är påvisbar idag eller behövs för ett tvingade till kommunalt avlopp för oss sommarboende idag? Vilka konkreta hälsorisker eller miljörisker går att påvisa idag?

• Vi sommarstugeägare anser, att en miljökonsekvens analys skall utföras, som tar hänsyn till alla och även de som vistas någon månad i sommarstuga per år och vilken miljöpåverkan detta medför och sammanvägs med kostnaden med tvingande kommunalt avlopp, innan beslut fattas i tvångsanslutning till kommunalt avlopp för de kustnära sommarstugorna.

• Skyddsåtgärder och krav ska vara rimliga när miljönyttan jämförs med kostnaderna för åtgärderna. Vore det inte bättre att kraftsamla resurser och investera och koncentrera sig i Kristianstad MED EN LÄCKANDE SOPTIPP, som förstör både grundvattnet, där nya vattentäkter måste etableras p.g.a. detta läckage och med samma läckage utsätts vårt fina omtalade biosfärområde för en stor negativ miljöbelastning?

• Många av de befintliga sommarstugeägarnas hus längs kusten är av enkel beskaffenhet och av mindre storlek byggda på 40-50-talet. Många av dessa sommarstugor används av pensionärer med vanlig pension, som bebott stugorna alltsedan 40-talet.
Är miljönyttan så stor, att en motivering finns att tvångsansluta dessa stugor till kommunalt avlopp för dessa sommarveckor?

• Kan det anses ansvarsfullt, att under rådande lågkonjunktur den lägsta sedan 30-talet, att ytterligare belasta sommarstugeägare med ytterligare en mycket stor privatekonomisk belastning genom tvångsanslutning till kommunalt avlopp för 4-8 veckors sommarboende längs kusten i Kristianstads kommun? För många sommarhusägare kommer en tvångsanslutning till kommunalt avlopp, att innebära en mycket tung ekonomisk belastning för några veckors rekreation och sommarboende vid kusten.

• Vore det inte enklare och lika miljövänligt att kräva användandet av Svanemärkta och Miljömärkta tvättmedel än denna kostnad och bestraffning för många sommarstugeägare på många hundar miljoner kronor för några sommarmånader längs kusten i Kristianstads kommun?

• Det är synnerligen viktigt för oss över tolvhundra kustnära sommarstugeägare m.a.o. något tusental personer hur ni ställer er i denna fråga och vilket lagrum.

• Vi föreslår att nätverket utvecklas och stärks, så hör gärna också av er till Östra Sands Stugförening eller Yngsjö Strand Samfällighetsförening, som är intresseföreningar för i huvudsak sommarstugeägare med 4-8 veckor vid kusten, och uppvakta politikerna och skriv insändare i Kristianstads Bladet och Norra Skåne.

Vi ALLA
måste samla oss!

Sänd gärna mail.
Med åsikter som kan publicers här på sidan och tipsa vänner och bekanta om adressen till denna sida.

Du kan också sända ett mail, så infomerar vi om vad som händer på VA-fronten för oss sommarboende längs kusten.

Mail till:>> Nätverket mot kommunaltavlopp för sommarboende.


Långt ifrån alla har internet, så vi är tacksamma, att
Du sprider vårt budskap till alla som är brörda.

Tack på förhand det gäller våra sköna sommrar vid kusten.
Denna sida kan hela tiden förändras med nytt innehåll.

Många har kanske inte internet, så det vore bra om du som läser detta skriver ut lite av våra åsikter och sprider det omkring dig .

En knapp längst ner på sidan"Skriv ut sidan o. dela ut t. drabbade"

Vi kan inte se dessa tvingande regler med kommunalt avlopp för sommarboende i fritidshusområden stämmer med § 6 i Lagen om allmänna vattentjänster.

Vilket skydd för hälsan eller miljön är påvisbar idag eller behövs för ett tvingade till kommunalt avlopp för oss sommarboende idag?

Enligt Syd Nytt 081015 : Övervägs miljörisken mot kostnaderna av den vidare saneringen av BT-kemi tomten.

"Giftet tar aldrig slut
Sydnytt - Ju mer det grävs, desto mer gift hittas i marken, och nu börjar saneringen av BT Kemiområdet i Teckomatorp bli så dyr att dom ansvariga överväger att stoppa grävandet - trots att det finns gift."


Detta borde även vara möjligt för Kristianstads kommun, att resonera på samma sätt, när det gäller att TVINGA sommarstugeägare med dessa kostnader med tvingat kommunalt avlopp för någon månads vistelse i sin sommarstuga, vilket är normalt för ca 90-95 % av sommarstugeägarna.

Ladda ner >> Kustplanen

Samrådsredogörelse

Vad är avlopps planen för Fårabäck, Landön, Tosteberga?

På vilket sätt är dessa områden mindre miljöfarliga eller gäller olika regler i samma kommun?

Kristianstads Kommun Tjänsteutlåtande 070307 : ”Kostnaden för anslutning är låg i förhållande till fastighetspriserna och fastigheterna kommer att få en god värdestegring vid anslutning,….”

Citat från Kristianstads kommun 081015: "I samband med att kommunalt va införs kommer även en möjlighet att bygga ut till 140 eller 200 m2 att uppstå om stadsbyggnadskontorets plan fullföljs. Det är kanske inte något som varje fastighetsägare själva funderar på att göra, men kommer ändå att öka värdet på fastigheten den dagen man eventuellt kommer att avyttra densamma."

Citat från Kristianstads kommun 081015: "Det ökade permanentboende kommer i förlängningen även att innebära att mera infrastruktur i form av skolor/dagis/affärer/sjukvård kommer att byggas längs kusten. Då kommer det inte längre att fungera med enskilda avlopp. Långsiktigt kommer även kommunalt va att vara billigare"

Vad har dessa uttalande med MILJÖN att göra?

Är det de utpräglade sommarstugeområdena, som är viktigt att de bibehålls för rekreation, som skall vara finansiärer av utvecklandet av Kristianstad kommuns visioner av kusten med permanentboende?

Hör av er till våra beslutsfattare och ställ frågor, som ni vill ha svar på!

Mailadr. i Kristianstads kommun till ledamöter >>

Mail till Alla Kommunalråd, Kommunstyrelsen, Gruppledare och Politiska partier i Kriatianstad.

Politiska Gruppledare

Tekniska Nämnden

Miljö o. Hälsoskydsnämnden

Länkar
www.avloppsguiden.se

VA-lagen

Miljöbalk (1998:808)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c