Krsd gobit Skåne
 
   
 

En, öppen-, obunden och opolitisk sida, blogg och forum online för alla i Kristianstads bygden!

Alla är välkomna att ta upp någon aktuell fråga som berör många i Kristianstads Kommun!
Denna sida speglar en helt vanlig människas tankar och funderingar, varken mer eller mindre.
Tillsammans kan vi påverka
!

Jag vill också tala om, att jag inte är emot en utveckling av t.ex. handeln i Kristianstad och inte är emot konkurrens, men det måste vara i paritet vad konsumtionsutrymmet och ekonomin tillåter, så att inte en utslagning av befintliga rörelser och arbetstillfällen blir resultat av en för stor expansion.

Vi skulle kunna göra en jämförelse kommunalskatteunderlaget räcker inte till två kommunledningar eller två kommunalfullmäktigeförsamlingar eller en arena till eller fördubblad handel inkl. extern och city handel med ungefärligt samma befolkningsunderlag. Det är ingen större skillnad, om man säljer varor eller politik, ekonomin måste gå ihop både om den är kommunal eller privat.

Homepage Translate/Übersetzen

 
 

Läs, lyssna på ljudupptagningen från kommunalfullmäktige 101214 och se på filmen och fyll i namninsamlingen allt för vår stad. Tack!

Just nu försöker Kristianstads kommuns ledning att "trumfa" igenom "Kristianstadslänken", som är en bussgata där alla regionbussar skall passera tvärs igenom stadens unika renässans centrum. Detta skall drivas igenom trots en stor opinion bland kristianstadsbor och alla som äger fastigheter och verksamheter i centrum. Detta är en mycket stor investering runt 200 miljoner kronor, som ej har diskuterats offentligt!

Kommunledningen har ej besvarat skrivelser inlämnade i ämnet. Ej heller bekräftat diarieföring trots begäran om detta.

I detta projekt kommer även ca 200 centralt belägna P-platser att försvinna för centrums besökare, vilket alla experter intygar vore en katastrof för Kristianstad centrala näringar.

Lyssna här på vad som lovades på kommunalfullmäktige mötet så sent som 101214:

Diskussion om Resecentrum och Kristianstadslänken på kommunalfullmäktigemöte

Jag var och lyssnade på kommunalfullmäktige 101214 angående resecentrum, där även Kristianstadslänken diskuterades.
Jag blev mycket glad att höra, när det sades av följande politiker, att vi inte får glömma varför vi sitter här. 
B. Kärrstrand, U. Persson, H. Fritzon, I. Carlsson och C. Borglund.
Alla dessa politiker var då villiga att diskutera en omprövning av Kristianstadlänkens dragning och var också då villiga föra en dialog med oss som verkar i centrum, och att ni har inställningen att vi har en hel del vetskap i ämnet som driver verksamheterna i centrum.
Tack!

Vi får nu hoppas de övriga partierna håller vad dom lovade i fullmäktigesalen 101214(lyssna ovan på ljudinspelning).
Det vore märkligt, om oppositionen och alliansen inte säger nej till detta "huvudlösa" förslag som moderaterna i Kristianstad tvunget vill genomföra med Bengt Gustafson, som skulle vara till ett stort förfång för verksamheterna i centrum.

Däremot blir man beklämd, att höra Bengt Gustafsons inlägg. Jag tror det var två gånger, som han yttrade sig. 
Gustafson visar överhuvudtaget INGEN empati eller kunskap för verksamheternas behov och de anställdas bästa i centrum!
Naturligtvis för våra besökare, som genererar arbetstillfällena.

En fråga till Bengt Gustafson, när du och din fru skall åka till Kristianstad och shoppa en lördag.
Tar ni då bussen från Kaffatorp in till staden vid dessa inköp, om inte? Vad är skillnaden mot andra besökare?
Ändras busslänken, kan kommunen missa bidrag 140 miljoner säger Bengt Gustafson.
Gustafson GLÖMMER, att detta bidrag också är skattpengar.

Finns det kanske något hemligt avtal med Steen o Ström eller Skånetrafiken eller någon annan dold agenda?

Kristianstads utveckling mår INTE bra med den ledarskapsstilen!

Jag vädjar nu till de övriga partierna förutom moderaterna, som inte visar någon känsla eller empati för oss som skapar arbetstillfällen. Våra verksamheter är vårt levebröd i centrum. Vi har också ett ansvar för kommande generationer och kulturen genom förvaltningen av våra kulturfastigheter.

Man måste vara ödmjuk mot sin omgivning, så att det inte går så långt som med Rådhuskvarteret, som måste rivas mycket p.g.a. bristande och eftersatt underhåll.

All denna privatekonomi grundar sig på vårt kunderunderlag och att dessa väljer Kristianstad som inköpsort före något externt köpcentrum.

Det är bra att ta lärdom från andra städers stadsplanering, som varit bristfällig.

Jag och många andra kan informera Gustafson, om vad som hänt i många andra städer om han vill ha en dialog.

Saken försvåras för oss, om nu Gustafson tvunget tar bort dessa ca 200 centralt belägna P-platser

Det vore naturligtvis bra, om även Moderaterna kunde ändra sin attityd mot oss som verkar i centrum av Kristianstad.
Tack!

B Gustafson svara omgående, vilket INTE Gustafson brukar göra på kommuninvånarnas frågor, på hur Du förhåller dig till Kristianstadslänken, om du tagit till dig något av opinionen innan Kristianstads centrum ödeläggs!
Det gäller att inte bara, att Du talar i kommunalfullmäktigesalen! 
Du är folkvald!

Läs vad en säger, som vet vad tillgänglighet för centrum betyder:

Dialog med Johan Anselmsson Professor Lund.

Läs material från mitt forum: Samlade Artiklar och utredningar i utveckling av stadscentra.


______________________________________________________________________________

Svenskt Näringslivs Dagens Handel skrev om Kristianstad

artikel från Dagens Handel

KB 110216 Tänk till om länken
"Vi socialdemokrater vill åstadkomma den optimalt bästa lösningen för att förbättra kollektivtrafiken i centrum, men vi vill att den moderata kommunledningen tar till sig av de inkomna synpunkterna och visar sig beredda att diskutera frågan öppet med såväl våra medborgare som med företrädare för näringslivet.

Vi vill uppmana den moderata ledningen i Kristianstad att tänka till ordentligt kring Kristianstadslänken!"


Tack S för att ni lyssnar på oss, som är beroende av tillgängligheten till Krsd. centrum, som genererar många arbetstillfällen och med detta också ett levande centrum och med ej outhyrda lokaler i centrum, vilket har hänt i många andra städer i Sverige.

KB 110216 C vill lägga Kristianstadslänken på is

"Men Centern vill gå längre, beslöt partiet vid sitt gruppmöte i måndags.

Vi vill gå Handelsföre-ningen och Fastighetsägarna till mötes. Därför ska vi föreslå att vi avvaktar med fortsatt projektering av Kristianstadslänken tills vi har nått en samsyn med organisationerna, säger Sven Nilsson.

Vi är också öppna för att pröva den sträckningen av Kristianstadslänken som Handelsföreningen och Fastighetsägarna har föreslagit. 
Centerpartiet vill lägga Kristianstadslänken på is tills kommunen är överens med Handelsföreningen och Fastighetsägarna.
Vi kan inte gå emot dessa båda organisationer, säger gruppledaren Sven Nilsson."
Samma tack som ovan till C!

men Gustfsons sent halvt yrvaket uppvaknande går det nästan att läsa mellan raderna, att han inte eller vill inse allvaret.

"Kommunalrådet Bengt Gustafson (M) träffade för någon vecka sedan Åke Lind, Fastighetsägarna Syd, och Handelsföreningens ordförande Martin Nilsson för ett samtal om Kristianstadslänken.

Vi konstaterade att det nog hade varit klokt att se över vad länkens dragning får för betydelse för handeln. Vi ska också se över parkeringssituationen, sa Gustafson efteråt och lovade att ett förslag om detta skulle komma upp.


Så har också skett, och när kommunstyrelsen träffas i dag ska den ta ställning till förslag om att anlita konsulter för att ta fram en parkeringsstrategi för Kristianstad, och att utreda konsekvenserna för handeln och berörda fastigheter om Kristianstadslänken dras via Södra Kaserngatan och Västra Boulevarden.

Dessutom föreslås kommunen själv att utreda och lämna förslag till tillfällig och permanent parkering i anslutning till genomförande av Kristianstadslänken."

Innan har det hetat det sedan länge redan är beslutat, trots f.d. stadsarkitekten Sune Friström redan 2008 påtalade felaktigheterna att draga alla regionbussar tvärs genom centrum. Friström har också påtalat under mycket längre tid att all planering måst sänkas från "helikopterperspektiv" neråt.

Nu skall Gustafson anlita konsulter till något som han tidigare sagt var beslutat!
Detta rör sig dessutom om kostnader omkring 200 miljoner kronor! Vad för respekt har Gustafson för kommuninvånarnas pengar och åsikter?

Redan 071121 sände jag in ett medborgarförslag : En fördjupad och övergripande infrastrukturutredning.
Man kan inte påstå att man är vidare lyhörd med ovanstående uttalanden, som man säger sig vilja vara.

"Parkeringssituationen är inte belyst, och vi behöver fler parkeringsplatser i centrum" sade Pierre Månsson (FP) ansvarig, om inte opinionen bland kommuninvånarna och K-bladet slagit till "bromsen" hade antagligen beslutet, att ta bort 200 centralt belägna P-platser redan belutats och desutom till en kostnad på ca 200 miljoner kronor och B.G. känner inte till någon opinion eller säger, att beslutet är redan tagit!

Vilken beslutsordning, som Bengt Gustafson framvisar här i sina uttalanden är bedrövligt för Kristianstad. Finns viljan eller finns den inte?

Jag har just varit på skidresa, där jag träffade min mångårige kamrat Prof. Dr. Horst Zillessen MEDIATOR GmbH Mediation - Konfliktberatung från Tyskland, som just sysslar med konflikter vid offentliga beslutsprocesser och vi diskuterade just beslutsprocessen omkring Kristianstadslänken. Han tyckte, att det hade varit mycket övrigt önska hur det har skötts här i Kristianstad i denna fråga.

Homepage Translate/Übersetzen

Citat från Kristianstads kommuns hemsida:

Demokratiutveckling
Demokratiberedningen arbetar för att utveckla demokratin i Kristianstads kommun!

I direktiven till kommunens demokratiberedning står det bl.a.:

"I ett rättvist samhälle bör utvecklingen engagera samtliga medborgare. Allas met att påverka sina egna livsvillkor samt samhället är en fundamental rättvisefråga, men även en fråga om kvalitet. Om många människor engagerar sig i utvecklingen av samhället åstadkomer vi möjligher till ett bättre resultat"

Denna Demokratiberedning upphörde 2006 i Kristianstads kommun enl. bif. protokoll: Protokoll_demokratiberedningen_2006-12-14.pdf

Med detta beteende som kommunalrådet Bengt Gustafson visar upp idag mot kommuninvånarna och alla som driver verksamheter i centrum av Kristianstad angående Kristianstadslänken hade det varit synnerligen befogat att fortsätta arbetet med denna Demokratiberedning! Kristianstad hade mått bra av en attityd förändring.

Sprid sidadressen till så många, som du möter. Det är viktigt för Kristianstads centrums framtida utveckling nu med anledning av denna "huvudlösa" dragning av Kristianstadslänken, som kommunalrådet Bengt Gustafson med Co. skall driva igenom oavsett vad kristianstadsborna och våra besökare säger!

Det är viktigt för Kristianstad, att vi kan samla in så många namn som möjligt och tiden är knapp.
Beslutsprocessen är tyvärr nämligen mycket långt kommen i Kristianstads kommun p.g.a. den har skett i det "stängda rummet" i Kristianstad utan insyn för kommuninvånarna.

Detta sker i Kristianstad, som dessutom sägs skall vara den öppna kommunen och med den goda dialogen!

Staden är snart 400 år gammal, men en valperiod är bara fyra år, men kan uppenbarligen skada staden mycket på denna korta tid, om dessa härskarmetoder skall råda, som nu visas upp.

Vi, som värnar om centrum, och Kristianstad stad blir glada, om du sänder adressen till hemsidan(www.ikristianstad.nu) vidare till fler i Kristianstad.

Tack! Tryck på en knapp eller fler.

 

Uppmaning Skriv på detta upprop och/eller namninsamlingen. Vi måste se till så våra kommunmedel används, där dom behövs som bäst, vilket man inte kan se att Bengt Gustafson nu gör med 200 miljoner på detta projekt med Kristianstadslänken.

Klicka >> namninsamlingen.se

Här kan du läsa ett förslag där man tänker sig anlägga P-platser i Tivolipareken och på grönområden vid Residenset. Klicka >> Skall grönområden och parkmark asfalteras p.g.a. kommunarådet Bengt Gustafson (M) Kristianstad tvunget skall köra alla regionbussar genom Kristianstads renässans centrum?

 

 

 

 

Film som visar intrånget för verksamheterna i centrum.

 

Se filmen som visar intrånget i centrum av Kristianstad, som kommunalrådet Bengt Gustafson moderaterna vill genomföra trots stora protester!

Det kommer, om det genomförs ställa till stor skada för verksamheterna i centrum med minskat kundunderlag som följd och med detta risk för utslagningar av arbetstillfällen och också svårt att hyra ut lokaler och som en ytterligare följd svikande underlag att förvalta centrum fastigheterna. Det är märkligt synsätt och empati på företagandet i centrum från moderaterna i Kristianstad, att man inte lyssnar mer på dem som kommer drabbas.

Alternativa lösningar till Regionbusstrafiken finns i Kristianstad. Detta sade t.o.m. f.d. Stadsarkitekten i Kristianstad Sune Friström, som har stor kunskap om och känsla för Kristianstad på ett samrådsmöte sammankallat av Kristianstads kommun., där även kommunalrådet Bengt Gustafson var närvarande.

Allt tal från Gustafson sida, att han inte känner till opinion i ämnet är ren och skär NONSENS!

krslink

 

 

Nu skall även Norrtullskolan i Kristianstad rivas! Vad blir nästa objekt?

Vi måste alla vara aktsamma om stadens kultur och charm inte minst Kristianstads kommun, som nu senast vill riva Nortullskolan och Rådhuskvarteret skall rivas till stora delar och förvanskas med insprängda sex vånings hus i detta kulturkvarter.

Rivningen av Norrtullskolan är det också något, som bestämts i det stängda rummet på rådhuset? Detta sker i Kristianstad samtidigt, när kommunledningen talar om en bättre dialog med kommuninvånarna! INTE vidare trovärdigt!

OBS! Detta sker utan kultur och bevarande föreningen Gamla Christianstad reagerat!

Det är tråkigt, när det INTE finns mer känsla för KULTUR! Så hade det INTE gått till i Tyskland, där betyder kulturen fortfarande något!

Sätt ner foten!

Det är ett kulturmord mot Kristianstad att riva Rådhuskvarteret och nu senast Norrtullskolan!!

Finns det ingen empati i Kristianstads kommun för kulturfastigheter utan man kan tänka sig riva dessa vackra kvarter i Kristianstad?

Rådhuskvarteret beror det mycket på vanskötsel av dessa fastigheter under lång tid.

 
 

 

Nyheter - Återblick

 
   
   
   
 

Orimliga Avlopp- Likabehandling av Kommuninvånare?

KB 110322: Mystiska och dyra VA-turer

KB 110125: Skydda Äspet mot exploatering!

På tal om skydda Äspet och våra sommarstugeområdens karaktär, eller de skall förvanskas?

Plansamråd Äspet i Åhus (område A), Dnr PLAN 10- 0022:22

Plansamråd Äspet i Åhus (område A), Dnr PLAN 10- 0022:22, Stadsbyggnadskontorets underrättelse 2010- 12-22

Läs responsen som visades innan SÄRTAXAN trumfades igenom (vissa länkar ur funktion): Orimliga Avlopp för Sommarstugor???? i Kristianstad kommun !

KB 110126: Nej till större hus på Östra Sand
Medborgarförslag nov. 2008
Äldre sida med argument vilka idag är giltiga: Orimliga Avlopp för Sommarstugor? i Kristianstad kommun!

En undring rinner lakvattnet från f.d. soptippen rakt ut i Helgeå från soptippen i Kristianstad? I så fall går den miljöskadan att jämföra med ett sommarboende några sommarveckor längs kusten i Kristianstads kommun, som t.o.m. kräver SÄRTAXA?
Vad krävs för avlopp för sommarboende i Fårabäck o. Tosteberga?
Är det lika behandling av kommuninvånare?
Vad säger kommunallagen?: Pumpstation med lakvatten från soptippen i Kristianstad.
___________________________________________________________________________

Föreningen för Åhuskustens bevarande

Bevara Hanöbukten - stoppa vindkraftsparken!

Miljödomstolen i Växjö håller Huvudförhandling i Åhus (Kantarellen) med start den 8:e februari klockan 10.00.
 
Denna Huvudförhandling är offentlig och öppen för alla. Man får lyssna till parternas argument och man har även rätten såsom enskild person att yttra sig. Ju fler som kan närvara desto bättre - ÅK DIT!
 

Kristianstads kommuns handläggning av ärendet har varit katastrofal och inte ens vår begäran om Visualisering (Medborgarförslag) tog man sig tid att behandla!

 
I vanlig ordning ber föreningen vidarebefordra detta till grannar, släktingar och vänner!

Vi ses på Kantarellen den 8:e februari kl. 10!

Stöd namninsamligen.se

Vattenfall planerar att bygga en jättelik vindkraftspark på grundet Taggen i Hanöbukten utanför Åhus och Sölvesborg. Vindkraftsparken kommer att ha en area om 3,5 kvadratkilometer innefattande hela 60 vindkraftverk.

Enligt Vattenfalls egna beräkningar kommer bullernivån från vindkraftverken att uppgå till 40 db vid stranden och delar av Åhus. Det är en högre nivå än vad som är tillåtet av Naturvårdsverket. Vattenfall försöker hänvisa till andra beräkningsmetoder än Naturvårdsverkets för att trots allt få lov att bygga.

Vattenfalls vindkraftsprojekt kommer att bli förödande för de boende längs kusten, för turismen och för den lokala fiskerinäringen. Ingen vet heller hur det kommer att påverka djurlivet, t ex den känsliga ålen.

Låt dem inte förstöra vår underbara kust. Skriv på för att bevara Hanöbukten precis så fin som den är!

Läs även på bloggen:

Om Sverige NU

och

El-pris Upproret


 

Medborgarförslag Ställplats110104

Läs förslag: Ställplats m. karta f. Husbilar i Kristianstad medborgarförslag 110104

Jag föreslår härmed, att det anläggs en s.k. Ställplats för husbilar med plats för 10-20 husbilar(ej att förväxla med Campingplats) i anslutning till Naturum och dess parkering på västra sidan av Helge Å, vilket hade medfört ett stort tillskott för besöksnäringen i vår stad.

Det finns 50.000 husbilar i Sverige och 1,3 miljoneri Europa.

Jag är själv medlem i två husbilsklubbar i Sverige, Husbilsklubben.se med 5800 medlemmar, Motor Home Club of Sweden MHC med 2000 medlemmar samt delaktig i olika husbilsforum i Tyskland, Schweiz, Österrike och Italien. Jag också medlem i Carvan Club med 29000 medlemsfamiljer, där också många av medlemmarna kör husbil.

Jag hjälper gärna till att marknadsföra denna tilltänkta husbilsplats vid Vattenriket på husbilsklubbars hemsidor och forum i Sverige och runt om Europa samt få den införd i olika tryckta publikationer, som direkt vänder sig till Husbilsanvändare.

Läs om volymen på Husbilsturism Husbilsdestination Sverige

Husbilsdestination.se  Husbilsdestination
_________________________________________

Kristianstad på nuff.se k

Twingly Blog Search Kristianstad Search results for "Kristianstad"


 
     
 

Kristianstad på

Välkommen till i KRISTIANSTAD

Regionmuseet Kristianstad & Kristianstads konsthall

Kristianstadsbladet

Stöd Torghandlarna på Lilla Torg i Kristianstad

Kristianstad

Kristianstadsdagarna

Tankesmedjan "Stöd Kristianstads Flygplats"

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ikrsblogg

Läs mer aktuellt om Kristianstad: http://ikristianstad.blogspot.com

Blogg OmSverigeNU

Här kan du läsa mer aktuellt om Sverige: http://omsverigenu.blogspot.com

 
 

 

ikrsdforum

Här kan du läsa mer från tidigare inlägg bakåt till 2003 om Kristianstad: http://www.forumkristianstad.net/forum/

 

 
 

Vad trevligt det kan vara i vårt Godmodiga Kristianstad!

 
 

Några You Tube filmer f. Kristianstad.

Skaparen av Kristianstads Naturum Arkitekt Fredrik Pettersson berättar. 110114

Naturum-Vattenriket Kristianstad.

Kristianstad Nyårsafton 2010

StrandHugg med Kristianstads Storband

Strandhugg 100805 Kristianstad

Tosteberga100522.

Vinter i Kristianstad

Ingen sommar i Åhus än men men....

Tosteberga100522.

 

Smakprov på några av filmerna:    
   
 

Vår unika silversmedja i Kristianstad.

Länk: Silvermedjans hemsida

 
 

 

Ålafiske med Honsa, fiskare i tredje generation - Sveriges svenskaste jobb

 
 

Vi bildar en grupp låt oss kalla den t.ex. HEJA KRISTIANSTAD eller OPERATION KRISTIANSTAD.
Vi är redan en del, som har en regelbunden kontakt, så du är också välkommen. Hör av dej.
Allt för Kristianstad, alla är välkomna som har intresse för Kristianstad och stads- och kulturmiljö.

Att leva är att ta ställning. "Man förstår livet baklänges - men måste leva det framlänges " Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.

Denna sida är för Kristianstad och alla kristianstadsbor.
Sprid gärna adressen till sidan.
Tillgänglig 24 timmar per dygn.

 
 

Jag som tagit initiativet till denna sida, blogg och forum heter Olle Johansson och är mycket för en rak och öppen dialog.
Numera är vi ett nätverk som värnar om Kristianstad. Du är välkommen med förslag eller medverka.
Vi är som sagt några som träffas hör du också av dej så ses vi på ett "after work", så spinner vi vidare
Jag är född i Kristianstad och är stolt över min hembygd och tror på en positiv utveckling av Kristianstads Kommun.

 
 

Slå en signal på 0708 211134 eller maila olle.p.johansson@gmail.com